Kto może być członkiem Stowarzyszenia?

Członkami  zwyczajnymi  Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, które ukończyły  Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie (wcześniej: 2 Pułku Nocnych Bombowców „Kraków”) bądź w niej pracowały lub pracują. Jednocześnie posiadają  pełną zdolność do czynności prawnych i nie są pozbawione praw publicznych.

Członkami wspierającymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne posiadające zdolność do czynności prawnych i niepozbawione praw publicznych, które podzielają cele Stowarzyszenia i przyczyniają się do ich realizacji za pośrednictwem Stowarzyszenia lub we współpracy z nim poprzez udzielanie mu  pomocy materialnej, organizacyjnej i innej.

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, którym godność tę, za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia, nada Walne Zebranie. Członkostwo honorowe może być też nadane byłym i obecnym nauczycielom szkoły, a także osobom, które w znaczący sposób przyczyniły się do jej rozwoju.

Jak zapisać się do Stowarzyszenia?

Należy zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia dostępnym w zakładce Statut.

Należy pobrać i wydrukować odpowiedni rodzaj deklaracji z zakładki Deklaracje.

Deklarację można również odebrać w sekretariacie szkoły.

Po wypełnieniu deklaracji należy dokonać wpłaty jednorazowej opłaty wpisowej, a następnie przesłać deklarację wraz z załączonym dowodem wpłaty na adres:

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie,

ul. Długa 35,

08-400 Garwolin.

 

Deklarację można także złożyć w sekretariacie szkoły.

Zarząd, po podjęciu decyzji, poinformuje o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

Po otrzymaniu zawiadomienia należy dokonać wpłaty składki członkowskiej w terminie przewidywanym w Statucie Stowarzyszenia.

Wysokość składki członkowskiej

Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 10 zł, a składka członkowska - 48 zł rocznie. Osoby zapisujące się w czasie trwania roku uiszczają  opłatę proporcjonalną do liczby miesięcy upływających od przyjęcia w poczet członków, w wysokości 4 zł za miesiąc.

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy podany w deklaracji.

Serdecznie zapraszamy do Stowarzyszenia!